Niels H. Andersen viser rundt på udgravningen

29. maj 2009
Reklamer

Udgravningen den 26. maj 2009

27. maj 2009

I dag fik udgravningen stor gavn af et kraftigt tordenskyl, der på kort tid gav 10 mm regn. Efter at den megen regn var trukket ned i jorden, blev hele anlægget meget tydeligere, og vi kunne nu iagttage farveforskelle i jordlagene. Vi fik således ideelle betingelser for at fotografere anlægget ovenfra. Ideen er, at man tager et fotografi af en afrenset flade på 2 x 2 meter. I fotoprogrammet AirPhoto kan man oprette en skrå optagelse til en lodret optagelse, hvorved man får et såkaldt ortofoto. Når fotografiet er rettet op, skal det efterfølgende sættes sammen i en mosaik, så hele udgravningen bliver dækket, det sker i programmet MapInfo. Det er et arbejde, som det tager nogen tid at lave, men resultatet vil senere bliver vist her. I dag nåede vi næsten at få fotograferet den vestlige halvdel af anlægget. Det er min erfaring, at man ved at få et ortofoto af sin udgravningsflade kan se spor i jorden, som man ikke kan se, når man blot iagttager den ved at stå på overfladen. Det svarer nogenlunde til at studere luftfotografier, som f.eks. i GoogleEarth, her kan man også se spor, der ellers ikke giver sig til kende på overfladen.

Fra en stige er det muligt at fotografe en falde på 2 x 2 meter.

Fra en stige er det muligt at fotografere en flade på 2 x 2 meter.

Stenlægningen med langhøjen fra stenalderen er blevet mere tydelig, efter at stenene blev vasket af tordenregnen.
Den neolitiske langhøj fra ca. 3.700 f.Kr. som det ser ud den 27. maj 2009 efter at stenene er vasket af tordenregn.

Den neolitiske langhøj fra ca. 3.700 f.Kr. som det ser ud den 27. maj 2009 efter at stenene er vasket af tordenregn.

I den kommende tid skal den østlige del af langhøjen renses til 3. udgravningsniveau, og herefter skal hele dens flade fotograferes til ortofoto.

Udgravningen den 19. maj 2009

19. maj 2009

I dag er vi blevet færdige med at grave i langhøjens andet niveau, dvs. vi har gravet cirka 20 cm ned i højen. Der er stadig mange sten i anlægget. Stolpespor står synlige i den sydlige langside udenfor stenene.

Det er ejendommeligt, at der er så mange oldsager i langhøjens fyldjord. Materialet synes at være fra en regulær boplads, dvs. en type af materiale, som vi hidtil ikke har fundet i Sarupområdet og næsten ikke i den sydvestlige del af Danmark. I dag blev der bl.a. fundet en flot flækkeblok, dvs. et stort stykke flint, hvoraf man har slået flintflækker, samt en flintkniv. Denne flintkniv er meget karakteristisk for den tidlige del af tragtbægerkulturens tid, da vi her har en forholdsvis kort flække, ca 5 cm lang, hvis ene langside har skåret i et materialet, der har efterladt en fin, meget skinnende glos. Man formoder, at disse knive har skåret i korn, eller i andre plantefibre. Ved en slidsporsanalyse, hvorved flinten studeres  forstørret i et mikroskop, kan man måske finde ud af i hvilket materiale, kniven har skåret.

Flækkekniv med fint glos i æggen, der er spor efter at kniven har skåret i noget hårdet, måske i korn.

Flækkekniv med fint glos på æggen, der er spor efter at kniven har skåret i noget hårdt, måske i korn.

 

I den kommende tid er det vigtigt for udgravningen, at vi får digitaliseret alle vores tegninger, ligesom vi får taget orto-foto, dvs. fotografier lodret oppefra, af anlægget. Det skal bruges til, at vi kan få overblik og herudfra planlægge det videre forløb for udgravningen. Det er ligeledes planen, at få alle de fundne oldsager indført i database, således at vi ud fra deres spredning også kan få et indblik i de aktiviteter, der skete her. Når man foretager udgravning af et fortidsminde, som synes at være ret ejendommeligt og af en sjælden type, så har man pligt til fortløbende at analysere det, der findes, således at den videre strategi kan planlægges ud fra disse analyser. Herom på et andet tidspunkt.


Udgravningsstatus 12. maj 2009

12. maj 2009

Udgravningen har nu afdækket de første 10 cm af anlægget, dvs. at vi i det midterste og højeste parti har afgravet 10 cm. Der blev her stadig fundet mange store sten, men også særdeles mange oldsager. Disse oldsager synes at være fra en tidlig del af tragtbægerkulturens tid. Oldsagerne ligger mellem stenene,  men også udenfor disse. Blandt oldsagerne er der især megen flint, og heriblandt vingeformede afslag, der er rester efter produktion af flintøkser.

Anlægget som det ser ud efter afgravning af de første 10 cm i den midterste del. Billedet er taget fra vest den 12. maj 2009.

Anlægget som det ser ud efter afgravning af de første 10 cm i den midterste del. Billedet er taget fra vest den 12. maj 2009.

Udgravningen lider under, at vejret er meget tørt, men det lykkedes os i den sydlige del af anlægget, parallelt med stenlægningen, at finde en flot række af stolpehullder, måske sat i en grøft. Vi kan for nuværende ikke tolke funktionen af disse stolpehuller.
Stolpespor ses lang højens sydside.

Stolpespor ses lang højens sydside.


Årets arkæolog på vores udgravning!

6. maj 2009

Sammenslutningen af Danmarks Amatørarkæologer (SDA) har den 26. april udnævnt Arne Aakær Rasmussen til Årets Arkæolog 2009.

Arne får her af formanden for SDA et flot ornamenteret lerfad, som tegn på, at han er udnævnt til årets arkæolog 2009.

Arne får her af formanden for SDA (Kenny Thygesen) et flot ornamenteret lerfad, som tegn på, at han er udnævnt til årets arkæolog 2009.

Det er meget velfortjent at Arne får prisen, da han er en af  landets største naturtalenter i arkæologi. Siden midten af 1970´erne har Arne deltaget i Moesgård Museums undersøgelser i Sarupområdet. Takket være hans viden, “findergen” og gode analytiske evner, er der her fremkommet et enestående fundmateriale, især fra tragtbægerkulturens tid, men også fra andre forhistoriske perioder. I mange år har Arne været den daglig leder for museets udgravninger i området. At udgrave destruerede megalitgrave kan været meget kompliceret, men med Arne som deltager, får man det optimale ud af disse anlæg.

Forskningen af neolitikum og især af megalitgrave i Danmark og i Europa ville have være mere pauvert, dersom vi ikke have haft Arne og hans evner til vores rådighed og hjælp. Et stort tillykke til Arne!


Udgravningsstatus den 6. maj 2009

6. maj 2009

Den store udgravningsflade på 1.600 m2 er nu tegnet i 1:50, mere end 50 A3-tegninger! Godt at man har pantografen, således at tegnearbejdet kunnemudføres på knap 20 timer. Tegningerne vil nu blive digitaliseret til videre analyser i MapInfo.

Midt på højningen er vi begyndt at afgrave et 10 cm tykt lag, idet anlægget vil blive udgravet gennem en serie 10 cm tykke lag. For hver afgravning vil lagets anlæg, sten og fund blive fotograferet og tegnet. Ved gravningen viser der sig nu to parallelle rækker med hånd- til hovedstore sten og herimellem et næsten stenfrit område.

Langhøjen med stenlægninger under udgravning 5. maj 2009.

Langhøjen med stenlægninger under udgravning 5. maj 2009.

Ved gravningen findes der store mængder af flintafslag, enkelte lerkarskår og nu ganske små pletter med lerklining.

Ornamenteret lerkarskår fra tragthalsbæger fundet i langhøjen.

Ornamenteret lerkarskår fra tragthalsbæger fundet i langhøjen.

Langhøjens form og mange fund synes at minde om et anlæg, der i 1970´erne blev fundet på Langland i Stengade. Hvor et formodet langhuse – hus II – minder meget om det her fundne. I dag formoder man, at Stengadehuset ikke var en bosættelse, men et gravanlæg, der nok var placeret ovenpå en boplads.

Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland