Frydenlund udgravningen efter første afgravning

29. april 2009

Den 28. april var den 1600 m2 store flade blevet renset for første gang, således, at der ikke mere er spor efter den muldjord, der har dækket anlægget. Anlægget blev fotograferet, og med pantografer blev området tegnet i 1:20 (se foto nedenfor).

Alt der findes på udgravningen bliver tegnet med en pantograf.

Alt der findes på udgravningen bliver tegnet med en pantograf.

Ved tegningen har vi registreret alle sten, arkæologiske fund og fyldskifter. Et fyldskifte er jordlag, som er forskellig fra råjorden, og kan være spor efter menneskelig aktivitet eller fra naturen, f.eks. fra steder, hvor der har stået et træ, og hvis formuldede rodnet nu viser sig som en mørk plet i råjorden.

Efter den første afdækning viser det sig, at vi her har at gøre med en anden type anlæg end først antaget. Magnetomeropmålingen blev tolket på den måde, at der her måske kunne være rester efter en jættestue omgivet af en stor stencirkel -se tidligere indlæg.  Den store stencirkel må indtil videre tolkes som resterne fra en gravhøj, måske en høj fra den yngre bronzealder – ca 800 f.Kr. Denne høj har imidlertid dækket over et langhøj fra den ældste del af den neolitisk tid, fra den yngre stenalder,  fra ca. 3.700 f.Kr.  Højen synes, at være lagt på en stenalderboplads, eller dens jordfyld kommer fra en boplads, da der er mange fund i langhøjens område.

Rødt viser udstrækning af neolitisk langhøj og rødt udstrækning af mulig bronzealderhøj.

Rødt viser udstrækning af neolitisk langhøj og sort udstrækning af mulig bronzealderhøj.

Langhøjen er cirka fem meter bred og vel cirka 20 meter lang. Den er bygget op med mange hånd- til hovedstore sten. Det er første gang, at der i Sarupområdet findes en sådan langhøj, som formodes at være en anlægstype lidt ældre end de ældste dysser. Med denne høj får man således også et fund, der kan fortælle om tiden forud for anlæggelsen af Saruppladsen. Langhøjen synes ret velbevaret, bl.a. grundet i, at den har været beskyttet af en noget yngre gravhøj. Ved en omhyggelig udgravning forventer vi, at kunne få meget ud af dette fund. I Danmark kender vi til cirka 50 anlæg af denne type.

lanhøjen viser sig her som et cirka 5 meter bredt bælte med hånd- til hovedstore sten.

lanhøjen viser sig her som et cirka 5 meter bredt bælte med hånd- til hovedstore sten.

I mange år har det været en ønske for Sarupprojektet, at finde spor efter den tid, der gik forud for opførelsen af anlægget, bl.a. at få indblik i det rituelle liv og daglige liv, der forgik på den tid. Det nye fund på Frydenlund, synes at at kunne opfylde nogle af disse ønsker.

På sydøstsiden af randstenkæden fra den store gravhøj, der nok er fra bronzealderen, blev der fundet få rester efter en urnebrandgrube fra den tidlige jernalder, cirka 200 f.Kr.

Urnebrandgrube fra ældre jernalder under udgravning.

Urnebrandgrube fra ældre jernalder under udgravning.

I forgrunden ses randsten fra bronzealderhøjen.

I forgrunden ses randsten fra bronzealderhøjen.

Reklamer

Første opmåling af anlægget

23. april 2009
Magnetometeropmåling med angivelse af udvalgte sten fundet efter første afgravning.

Magnetometeropmåling med angivelse af udvalgte sten fundet efter første afgravning.

Den 22. april blev gravhøjen indmålt af museets landmåler Ib Radoor. Indmålingen skete med GPS- udstyr. Man ser en fin overensstemmelse mellem  magnetometeropmålingens resultater og det der er fundet ved den første afgravning og indmålt.


Gravanlægget er frilagt

23. april 2009

Den 20. april begyndte vi at skovle på den udgravningsflade, som gravemaskinen havde frilagt. Ved arbejdet fandt vi nogle stenlægninger, nogle mulige gravanlæg fra ældre jernalder ca. 200 f.Kr. –  samt en række af randsten, der har indrammet højen. Højen har været meget stor, cirka 27 meter i tværmål.

Indenfor randstenene er der også fundet et kulturlag, der synes at være fra den yngre stenalder.

Udgravningen set fra øst den 21. april 2009.

Udgravningen set fra øst den 21. april 2009.


Første udgravningsdag

23. april 2009

Den 15. april 2009 kl. 7 var gravemaskinen på plads, og i løbet af de kommende 10 timer blev overjorden, dvs. de øverste cirka 30 cm muldjord, fjernet. Ved at fjerne overjorden, kan man hurtig få et overblik over anlægget og studere i hvilken tilstand, det er bevaret.

En gravemaskine fjerner overjorden/pløjelaget over det 1600 m2 store areal, som skal udgraves.

En gravemaskine fjerner overjorden/pløjelaget over det 1600 m2 store areal, som skal udgraves.

Før gravemaskine begyndte at fjerne overjorden, kunne man lokalisere de forhistoriske spor ved, at der her var en højning med en del håndstore sten, hvoraf nogle var ildsprængte.
Overfalden af gravhøjen før udgravningen begyndte.

Overfladen af gravhøjen før udgravningen begyndte.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland